Σχετικά με το έργο Σύμπραξη Προϊόντα Διάδοση Δύκτια Βάση δεδομένων Πρόσθετες συνδέσεις Επικοινωνία

Δημιουργία και υπόβαθρο του έργου
Σκοποί και εργασίες του έργου
Εποφελούμενες ομάδες
Προβλεπόμενα αποτελέσματα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός
Προώθηση της "καλής πρακτικής" και ένα καινοτόμο σύστημα υποστήριξης για την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση με θεματικές ενότητες στην Ευρώπη, με τη δημιουργία μιας πύλης Διαδικτύου, μιας τράπεζας δεδομένων και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την ανάπτυξη και τη διάδοση της προσέγγισης με θεματικές ενότητες.

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ

Στάδια της ολοκλήρωσης του έργου και του λεπτομερούς καταλόγου στόχων
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
 1. Προσδιορίζει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εταίρων σε σχέση με τη χρήση των τρεχόντων και νέων πόρων της βάσης δεδομένων EMCET και του ιστοχώρου www.emcet.net (ενημερωμένες πληροφορίες, νέες υπηρεσίες)
 2. Αναπτύσσει και εισάγει νέα στοιχεία (σε συμφωνία με το διαχειριστή) στα αγγλικά στη βάση δεδομένων
 3. Ενημερώνει για το έργο και τη σύμπραξη στον ιστοχώρο www.emcet.net (σε πολωνικά και αγγλικά) και ενημερώνει τα στοιχεία τακτικά
 4. Εξετάζει τον ιστοχώρο και οι νέες γλωσσικές διεπαφές της βάσης δεδομένων στις χώρες των εταίρων, βελτιώνει το σύστημα πληροφοριών σύμφωνα με την ανατροφοδότησης από όλους τους εταίρους
 5. Διεξάγει μια διεθνή σύγκριση (benchmarking) των ειδικοτήτων που απαιτούνται για τους εκπαιδευτές της κατάρτισης με θεματικές ενότητες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών εταίρων και άλλων εκτός της Ευρώπης. Αυτό θα βασιστεί σε μια σύγκριση των αγγλικών μεταφράσεων των προδιαγραφών των ειδικοτήτων.
 6. Προετοιμάζει μια διεθνή έκθεση αξιολόγησης που παρουσιάζει τα αποτελέσματα της σύγκρισης και που συστήνει ευρωπαϊκές καλές πρακτικές. Η σύσταση θα διευκρινίσει τα πρότυπα καλής πρακτικής για τους εκπαιδευτές της κατάρτισης με θεματικές ενότητες, κατάλληλα προς χρήση από το ModENet στα μελλοντικά προσόντα, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη, τις σειρές μαθημάτων, κ.λπ.
 7. Εισάγει τις πληροφορίες για τα προϊόντα και τα αποτελέσματα των WP1, WP2, WP3 στη βάση δεδομένων και τον ιστοχώρο
 8. Διαδίδει τις πληροφορίες για το σύστημα στις χώρες των εταίρων
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
 1. Αναπτύσσει τη στρατηγική για την προώθηση, την εμπορευματοποίηση και τη βιοσιμότητα του δικτύου εκπαίδευσης με θεματικές ενότητες
 2. Περιγράφει παραδείγματα καλής πρακτικής της λειτουργίας του πολωνικού δικτύου εκπαίδευσης με θεματικές ενότητες, αναπτύσσει τις καλές πρακτικές οδηγίες και τη μεταφορά στις χώρες των εταίρων
 3. Προσδιορίζει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των νέων μελών του ModENet στον τομέα της λειτουργίας του, στόχοι, μέθοδοι, τρόποι συνεργασίας. Αναφέρει σχετικά με την έρευνα και την ανάλυση, και συζητά τα συμπεράσματα με τη σύμπραξη, κοινή αξιολόγηση μέσα στη σύμπραξη αλλά πέρνει και της άποψης από τις ομάδες ενδιαφέροντος για τις χώρες των εταίρων
 4. Αναπτύσσει την τεκμηρίωση για την οργάνωση-νομική βάση για τις δραστηριότητες ModENet (καταστατικά, πρόγραμμα). Συσκεφτεται με τους εταίρους και άλλους. Οριστικοποιεί το γενικό νομικό έγγραφο για το Δίκτυο Εκπαίδευσης με θεματικές ενότητες.
 5. Πρώτη συνεδρίαση των μελών και εκλογή του προέδρου και των μελών συμβουλίου για ModENet με την ευρύτερη συμμετοχή και επιλογή της έδρας
 6. Εφαρμόζει τη στρατηγική για προώθηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, στρατολογεί νέα μέλη για το δίκτυο, αναπτύσσει τα προστιθεμένης αξίας οφέλη για την ιδιότητα μέλους (π.χ. ενημερωτικό δελτίο, βοήθεια on-line και συζητήσεις)
 7. Οργανώνει και διαχειρίζει τα συστήματα διοίκησης για τα μέλη του ModENet (κατάλογοι διευθύνσεων, συνδρομές, άμεσο emailing, ιστοχώρος, κ.λπ...)
 8. Αναπτύσσει πρότυπα συνεργασίας με τα άλλα εθνικά δίκτυα που χτίζονται στις χώρες των εταίρων
 9. Προάγει το εμπορικό σήμα ModENet, και το χρησιμοποιεί στον ιστοχώρο, τα πρότυπα για τις επιστολές, τις παρουσιάσεις, τις επιχειρησιακές κάρτες, τα εξώφυλλα εκθέσεων, το πιστοποιητικό και το φυλλάδιο για το ModENet στις γλώσσες των χωρών των εταίρων και περιγράφει την χρήση του από τους εταίρους
 10. Συντάσσει μια έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για την προώθηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στο ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και θεσμικό επίπεδο
 11. Προετοιμάζει το πληροφοριακό υλικό και παρουσιάζει τα αποτελέσματα του πακέτου εργασίας 2 στη διεθνή διάσκεψη, που συνοψίζει το πρόγραμμα EMCET 2
 12. Αναπτύσσει την τεκμηρίωση και τη στρατηγική για τη βιοσιμότητα του ModENet μετά από την οριστικοποιήση του έργου
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
 1. Συμφωνεί σχετικά με τα σχέδια εργασίας και προετοιμάζει τα συμφωνητικά σύμβασης για τους εταίρους από το συντονιστή
 2. Οργανώνει τα εργαστήρια (που βασίζονται σε ITeE) για όλους τους εταίρους προκειμένου να διευκρινιστούν οι μεμονωμένες και κοινές εργασίες, το σχέδιο επικοινωνίας, οι αρχές των χρηματοοικονομικών και σχετικών με το περιεχόμενο εκθέσεων, ο έλεγχος, η διαδικασία, τα αποτελέσματα και τα προϊόντα
 3. Αναπτύσσει τη στρατηγική για την προώθηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έχοντας υπόψη τις προσδοκίες και τις ανάγκες του στόχου και των πιθανών δικαιούχων και τη πραγματοποίησή του σε κάθε χώρα των ετάιρων
 4. Διαδίδει τις εκβάσεις του έργου ‘EMCET de Bank’ σε 8 νέες χώρες των εταίρων του έργου ‘EMCET 2’
 5. Αναπτύσσει μια νέα δημοσίευση "επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με θεματικές ενότητες – παραδείγματα καλής ευρωπαϊκής πρακτικής" έχοντας υπόψη την εμπειρία των χωρών των εταίρων
 6. Προετοιμάζει τη δημοσίευση (βλ. σημείο 4) για εκτύπωση (σε 10 γλώσσες), τη διανέμει στις χώρες των εταίρων
 7. Προετοιμάζει μια ηλεκτρονική έκδοση του φυλλάδιου του έργου ‘EMCET 2’ και την τυπώνει στις γλώσσες των χωρών των εταίρων
 8. Οργανώνει συστηματικά εργαστήρια και σεμινάρια με στόχο να διαδόσει και να βρει νέους χρήστες των εκβάσεων του έργου ‘EMCET 2’
 9. Προετοιμάζει το πληροφοριακό υλικό και παρουσιάζει τα αποτελέσματα του Πακέτου Εργασίας 3 στη διεθνή διάσκεψη, συνοψίζοντας το έργο EMCET 2
 10. υντάσσει μια έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής αξιοποίησης (προώθηση βιοσιμότητα και εμπορευματοποίηση) των αποτελεσμάτων του έργου ‘EMCET 2’ σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και θεσμικό επίπεδο
 11. Συντάσσει τις προσωρινές και τελικές εκθέσεις έχοντας υπόψη τις εκβάσεις της αξιολόγησης από έναν ανεξάρτητο εξωτερικό εκτιμητή
 12. Διαδίδει τα αποτελέσματα του έργο στα ΜΜΕ (Τύπος, περιοδικά, ραδιόφωνο, TV, Διαδίκτυο)
Επικοινωνία Στείλτε ερώτηση Χάρτι ιστοχώρου Αρχική σελίδα                          (C) ITeE PIB Radom 2006